Bout 11 Eddie Santos, Giachetti's ECS, Cleveland -vs- Brian McElrath Jr., Good Shepherd BC, Akron, Open, 152 lbs - 12roundsorless